stanovy

Športovo-strelecký klub

Borino

Názov Klubu:

Športovo-strelecký klub BORINO (ŠSK BORINO)

Sídlo klubu:

Jilemnického 16, 04001, Košice

Cieľ a činnosť

Pri napĺňaní cieľa klub najmä:

  1. Cieľom klubu je združovať osoby a tímy činné v streleckom športe, rozvíjať túto športovú aktivitu, podporovať účasť svojich členov na súťažiach na Slovensku i v zahraničí, vychovávať a vzdelávať deti a mládež v problematike civilnej obrany a podporovať športovú činnosť detí a mládeže smerujúcu k ich neskoršiemu plnohodnotnému zapojeniu do streleckého športu.
  2. Poslaním klubu je rozvoj psychických, fyzických, morálnych a etických vlastností svojich členov, podpora ich zdravia regeneráciou duševných a fyzických síl športom na čerstvom vzduchu, aktívne využívanie voľného času a podpora športu detí a mládeže so záujmom o strelecký šport.

a) združuje fyzické osoby a tímy so záujmom o strelecký šport
b) zabezpečuje vyhľadávanie, výber, prípravu a výchovu talentov streleckého športu spomedzi detí a mládeže a rast ich všeobecnej športovej výkonnosti
c) venuje sa všeobecnej športovej príprave detí a mládeže zaujímajúcich sa o strelecký šport
d) venuje sa špeciálnej športovej príprave mládeže nad 18 rokov v streleckom športe
e) zabezpečuje, prípadne zapožičiava športové prostriedky slúžiace k streleckému športu
f) podľa možností klubu organizuje súťaže a stretnutia členov i nečlenov klubu s celoslovenskou pôsobnosťou
g) organizuje nešportové stretnutia členov klubu
h) organizuje a oboznamuje svojich členov o súťažiach v zahraničí so snahou o priamuúčasť svojich členov na týchto súťažiach
i) organizuje semináre s cieľom zvýšenia športových i morálnych kvalít členov klubu
j) organizuje športové podujatia pre deti a mládež, v ktorých sa uplatňujú športovédisciplíny využiteľné v streleckom športe
k) informuje o nadchádzajúcich podujatiach na Slovensku
l) spolupracuje s inými športovými a záujmovými organizáciami v Slovenskej republike
m) spolupracuje s obdobnými organizáciami v zahraničí za účelom výmeny skúseností a účasti reprezentácie na medzinárodných podujatiach
n) získava sponzorov pre svoju činnosť
o) zabezpečuje mediálnu propagáciu podľa svojich možností
p) môže odmeňovať jednotlivcov a tímy podľa možností klubu
q) podľa možností klubu pomáha vytvárať alebo získavať nové športové ihriská alebo ich vybavenie

Klub je povinný riadiť sa schvalenými stanovami Slovenskej Únie Rozvoja Športu

05.09.2011

Mgr. Boris Ivan, Prezident OZ

design by | JP